Struktur MEU

JabatanNama
Ketuadr. Rahmi Surayya, M. Med.Ed, Sp.T.H.T.B.K.L
Sub Unit Kurikulum1. dr. Khairunnisa Z, M. Biomed
2. dr. Baluqia Iskandar Putri, Sp. T.H.T.B.K.L
Sub Unit Assesment1. dr. Teuku Ilhami Surya Akbar, M. Biomed
2. dr. Nina HErlina, M. Ked (Paru)., Sp.P
Bagikan ini :